Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy enligt GDPR


Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Bulycke Ryttarförening, Bulycke Gård 25, 423 35 Torslanda (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund".

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen

 

 • Föreningsadministration

 

 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet

 

 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

 

 • Licenshantering

 

 • Ansökan om bidrag

 

 • Sammanställning av statistik och uppföljning

 

 • Utbildningar arrangerade av föreningen

 

 • Kontakt med medlem

 

 • Besök på vår hemsida

 

 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

 

 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)

 

 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

 

Laglig grund

 

Hantering av medlemskap i föreningen (görs i Xenofon/Kundinloggen)

 

 

Avtal

 

 

Föreningsadministration (I SvRFs Idrottonline)

 

 

Avtal

 

 

Deltagande i föreningens träningsverksamhet (Xenofon/Kundinloggen)

 

 

Avtal

 

 

Licenshantering (TDB)

 

 

Avtal

 

 

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet (TDB alt kundinloggen)

 

 

Avtal

 

 

Ansökan om bidrag (LOK stöd och SISU)

 

 

Rättslig förpliktelse

 

 

Sammanställning av statistik och uppföljning

 

 

Allmänt intresse

 

 

Utbildningar arrangerade av föreningen

 

 

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

 

 

Kontakt med föreningen

 

 

Intresseavvägning

 

 

Besök på vår hemsida

 

 

Intresseavvägning

 

 

Publicering av material på hemsida och sociala medier

 

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

 

 

Tillträdesförbud

 

 

Rättslig förpliktelse

 

 

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

 

 

Rättsligförpliktelse

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

 

 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

 

 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

 

 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

 

 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

 

 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 

 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök

www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.


Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Uppdaterad: 07 MAJ 2018 09:24 Skribent: Linda Eriksson

  
______________________

Du som kör bil till Bulyckes anläggning- 
tänk på att köra försiktigt,
akta ridande, gående och cyklister!

_________________________ 

 

 Klicka HÄR  till realgymnasiet 
 
______________________________
Sponsorer av Bohus cupen 
hooks 
 
 
_____________________________
ÖCKERÖ IT-TJÄNST
_____________________________
 
agria_rattforsakrad_190x240_ny
 
 
Vill du köpa en plats här?
Kontakta ridskolan.

Postadress:
Bulycke RF - Ridsport
Bulycke gård 25
42337 Torslanda

Kontakt:
Tel: 031560973
E-post: This is a mailto link

Se all info